Prayers & Wishes

Ashtam Shakti Kriya

video

Heat Stroke Kriya

video

Five Elements Kriya

video

Magic Chair kriya.

video

Eyes Spiritual Kriya

video

Knee Kriya

video

Soul Marketing Kriya

video